PAEDODONTICS

Dr. SHAHALA KAREEM

Dr. SHAHALA KAREEM

Senior Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. PRIYADA BALAN

Dr. PRIYADA BALAN

Senior Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. VIGNESH S

Dr. VIGNESH S

Senior Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. ARIFA MK

Dr. ARIFA MK

Senior Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. Dhanya KV

Dr. Dhanya KV

Senior Lecturer | PAEDODONTICS
Dr. Sharath Chandrasekhar

Dr. Sharath Chandrasekhar

Senior Lecturer | PAEDODONTICS
Dr. Ambili Ayilliath

Dr. Ambili Ayilliath

READER | PAEDODONTICS
Dr. Rajamani

Dr. Rajamani

PROFESSOR | PAEDODONTICS
Dr. RENA EPHRAIM

Dr. RENA EPHRAIM

PROFESSOR & HEAD | PAEDODONTICS