General Pathology

Dr. B V Muralidhara

Dr. B V Muralidhara

SENIOR LECTURER | GENERAL PATHOLOGY
Dr. Murali B M

Dr. Murali B M

PROFESSOR & HOD | GENERAL PATHOLOGY