All Team Members

Dr. SHAHALA KAREEM

Dr. SHAHALA KAREEM

Senior Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. PRIYADA BALAN

Dr. PRIYADA BALAN

Senior Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. VIGNESH S

Dr. VIGNESH S

Senior Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. ARIFA MK

Dr. ARIFA MK

Senior Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. VIMNA K

Dr. VIMNA K

Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. AKSHAY PRAKASH

Dr. AKSHAY PRAKASH

Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. ANSHIKA CHANDRAN

Dr. ANSHIKA CHANDRAN

Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. THOMAS KUTTY ALEX

Dr. THOMAS KUTTY ALEX

Senior Lecturer | ORTHODONTICS
Dr. ALEENA MANOJ

Dr. ALEENA MANOJ

Lecturer | OMFS
Dr. ARWA MAJID

Dr. ARWA MAJID

Lecturer | OMFS