Contact us
  • MINDS,Chalakkara, Pallor
    Mahe - 673 310 U.T of Puducherry
  • 04902337765
  • enquiry@mahedentalcollege.org

Rhythm 2022

Rhythm 2022

2022-06-07

ON STAGE EVENTS

07/06/22, TUESDAY (NAVATARA AUDITORIUM)

v DUMBCHARADES

v QUIZ

v MOCKPRESS

v PICTIONARY

v DEBATE – ENGLISH

v DEBATE – MALAYALAM

 

08/06/22, WEDNESDAY (MINDS CONVENTION CENTRE)

v CLASSICAL SINGING - SOLO

v CLASSICAL DANCE - SOLO

v EASTERN FILMY SOLO DANCE

v EASTERN FILMY DUET DANCE

v EASTERN GROUP DANCE

v SEMI CLASSICAL GROUP DANCE

v SEMI CLASSICAL DUET DANCE

v EASTERN GROUP SONG

v EASTERN FILMY SONG – DUET

v EASTERN FILMY SONG – SOLO

v FANCY DRESS

09/06/22, THURSDAY (MINDS CONVENTION CENTRE)

v EASTERN FOLK DANCE

v WESTERN SONG – SOLO

v WESTERN SONG – DUET

v WESTERN GROUP SONG

v DANCE TO TUNE

v WESTERN FILMY DANCE – DUET

v WESTERN FILMY GROUP DANCE

v CHOREO VIDEO

10/06/22, FRIDAY (MINDS CONVENTION CENTRE)

v INSTRUMENTALS (EASTERN+WESTERN)

v OPPANA

v THIRUVATHIRA

v TABLEAU

v ADZAP

v VARIETY

v FASHION SHOW

v PHOTOGRAPHY